Công văn 79916/CT-TTHT ngày 31/08/2020

Kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài

Tải về tại đây: