Công văn 79906/CT-TTHT ngày 31/08/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Tải về tại đây: