Công văn 79494/CT-TTHT ngày 28/08/2020

Chính sách thuế nhà thầu đối với bản quyền

Tải về tại đây: