Công văn 78931/CT-TTHT ngày 26/08/2020

Thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua, bán quyền truy cập

Tải về tại đây: