Công văn 78769/CT-TTHT ngày 26/08/2020

Lập hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp thu hộ hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài

Tải về tại đây: