Công văn 77569/CT-TTHT ngày 21/08/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động định giá tài sản

Tải về tại đây: