Công văn 77568/CT-TTHT ngày 21/08/2020

Hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

Tải về tại đây: