Công văn 77563/CT-TTHT ngày 21/08/2020

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng nộp hộ nhà thầu

Tải về tại đây: