Công văn 77550/CT-TTHT ngày 21/08/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản thưởng cho đại lý

Tải về tại đây: