Công văn 77548/CT-TTHT ngày 21/08/2020

Thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh ứng dụng dạy học

Tải về tại đây: