Công văn 77337/CT-TTHT ngày 20/08/2020

Hướng dẫn về hóa đơn tại Chi nhánh

Tải về tại đây: