Công văn 77336/CT-TTHT ngày 20/08/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tải về tại đây: