Công văn 77334/CT-TTHT ngày 20/08/2020

Xử lý đối với hóa đơn viết sai tên hàng hóa

Tải về tại đây: