Công văn 76733/CT-TTHT ngày 19/08/2020

Lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ

Tải về tại đây: