Công văn 76729/CT-TTHT ngày 19/08/2020

Kê khai thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: