Công văn 72318/CT-TTHT ngày 04/08/2020

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học công nghệ

Tải về tại đây: