Công văn 3956/BXD-QLN ngày 13/08/2020

Liên quan đến đối tượng thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên

Tải về tại đây: