Công văn 3880/TCT-KK ngày 17/09/2020

Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

Tải về tại đây: