Công văn 3457/TCT-KK ngày 21/08/2020

Vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa

Tải về tại đây: