Công văn 3185/TCT-HTQT ngày 07/08/2020

Khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

Tải về tại đây: