Công văn 3165/TCT-QLN ngày 06/08/2020

Không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài

Tải về tại đây: