Công văn 3043/TCT-KK ngày 31/07/2020

Xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất

Tải về tại đây: