Công văn 3033/TCT-DNL ngày 30/07/2020

Thời điểm lập hoá đơn bán sản phẩm nhựa Polypropylene mua từ Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn

Tải về tại đây: