Công văn 2628/TCT-DNL ngày 26/06/2020

Xử lý phần chi không hết 70/ của Quỹ phát triển KHCN tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Tải về tại đây: