Công văn 2399/TCT-KK ngày 12/06/2020

Khai bổ sung Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: