Công văn 1568/TCT-DNNCN ngày 21/04/2020

Khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài

Tải về tại đây: