Thông tư 75/2020/TT-BTC ngày 12/08/2020

Sửa đổi TT 279/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Tải về tại đây: