Quyết định 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020

Giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP

Tải về tại đây: