Công văn 74447/CT-TTHT ngày 11/08/2020

Xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ

Tải về tại đây: