Công văn 74290/CT-TTHT ngày 11/08/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm thịt đông lạnh chưa qua chế biến bán cho hộ kinh doanh

Tải về tại đây: