Công văn 73953/CT-TTHT ngày 10/08/2020

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng

Tải về tại đây: