Công văn 73661/CT-TTHT ngày 10/08/2020

Nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài

Tải về tại đây: