Công văn 73398/CT-TKT5 ngày 07/08/2020

Trả lại hàng hóa đã cung cấp

Tải về tại đây: