Công văn 70287/CT-TTHT ngày 29/07/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi suất từ khoản tiền gửi ngân hàng

Tải về tại đây: