Công văn 70286/CT-TTHT ngày 29/07/2020

Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

Tải về tại đây: