Công văn 70282/CT-TTHT ngày 29/07/2020

Thời điểm lập hóa đơn đối với hợp đồng thực hiện gói thầu tư vấn

Tải về tại đây: