Công văn 69994/CT-TTHT ngày 28/07/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: