Công văn 69578/CT-TTHT ngày 27/07/2020

Thuế suất thuế đối với dịch vụ tư vấn cho tổ chức nước ngoài

Tải về tại đây: