Công văn 69568/CT-TTHT ngày 27/07/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: