Công văn 69565/CT-TTHT ngày 27/07/2020

Chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số

Tải về tại đây: