Công văn 69562/CT-TTHT ngày 27/07/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Tải về tại đây: