Công văn 68702/CT-TTHT ngày 23/07/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: