Công văn 68698/CT-TTHT ngày 23/07/2020

Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

Tải về tại đây: