Công văn 68697/CT-TTHT ngày 23/07/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang năm 2020

Tải về tại đây: