Công văn 68695/CT-TTHT ngày 23/07/2020

Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với Chi nhánh

Tải về tại đây: