Công văn 3439/TCT-KK ngày 20/08/2020

Vướng mắc hoàn thuế với trường hợp chuyển giao công nghệ

Tải về tại đây: