Công văn 3383/TCT-KK ngày 18/08/2020

Khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: