Công văn 3275/TCT-DNNCN ngày 11/08/2020

Thuế TNCN đối với khoản đóng góp bắt buộc vào quỹ phòng chống thiên tai được thành lập theo NĐ số 94/2014/NĐ-CP

Tải về tại đây: