Công văn 3242/TCT-KK ngày 10/08/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo ủy thác xuất khẩu

Tải về tại đây: