Công văn 3146/TCT-CS ngày 06/08/2020

Trả lời kiến nghị về hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: